Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін самостійного вибору студента

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає процедуру реалізації передбаченого освітньою програмою відповідної спеціальності (спеціалізації) права студента на самостійне обрання навчальних дисциплін.

1.2. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента на навчальний рік визначає коледж у погодженні з відповідними випусковими цикловими комісіями та вводить їх у робочий навчальний план з метою:

‐      задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів;

‐      посилення   конкурентоспроможності   випускників   коледжу та затребуваності на ринку праці;

‐       ефективного використання можливостей навчального закладу;

‐       врахування регіональних потреб тощо.

1.3. Положення розроблено з метою конкретизації процедури:

‐      формування та доведення до відома студентів переліку дисциплін самостійного вибору;

‐       здійснення вибору студентами навчальних дисциплін із сформованого переліку;

‐      організації вивчення обраних дисциплін (формування груп).

1.4. Дія цього Положення поширюється на студентів, які вступили на навчання до коледжу, починаючи з 01 вересня 2016 року.

1.5. Форми проведення занять з дисциплін самостійного вибору студента та їх обсяг визначаються робочим навчальним планом.

1.5. Дисципліни самостійного вибору студент вивчає протягом навчання на третьому і четвертому курсі в обсязі, визначеному освітньою програмою.

2. Порядок реалізації права вибору студента

2.1. Циклові комісії, що забезпечують викладання навчальних дисциплін циклу самостійного вибору студента, у листопаді місяці навчального року, що передує вивченню дисципліни, оприлюднюють на сайті коледжу навчальну програму, на дошці оголошень комісії – коротку анотацію курсу дисципліни.

2.2. Заступник директора з навчально-методичної роботи  організовує ознайомлення студентів із порядком, термінами, особливостями запису та формування груп для вивчення навчальних дисциплін самостійного вибору студента.

2.3. Студент  до 01 квітня навчального року, що передує навчальному року, в якому вивчається дисципліна, подає до навчальної частини заяву встановленого зразка (додаток 1).

Протягом двох тижнів після написання заяви студент має право корегувати перелік обраних дисциплін, змінюючи їх через подання відповідної заяви до навчальної частини. У цьому випадку має бути відмітка завідувача денного (заочного) відділення про анулювання попередньої заяви.

Заяви студентів зберігаються у навчальній частині протягом усього періоду навчання студента.

2.4. На підставі поданих заяв завідувач відділення формує групи з вивчення дисциплін, склад яких погоджує заступник директора з навчально-методичної роботи.

2.5. Чисельність студентів у групах регламентується вимогами навчального плану спеціальності (спеціалізації).

2.6. Якщо на вивчення дисципліни записалося менше необхідної кількості студентів, то такий вибір вважається не здійсненим. У такому випадку студенти, які обрали таку дисципліну, мають зробити повторний вибір з переліку тих дисциплін, для вивчення яких на підставі поданих заяв сформовано групи.

У разі коли студент протягом місяця  не визначився з обранням дисципліни, завідувач відділення має право у погодженні з головою відповідної випускової циклової комісії записати студента на вивчення тієї дисципліни, з якої сформовано групу.

2.7. Формування груп з вивчення дисциплін самостійного вибору студента завершується 15 травня навчального року, що передує навчальному року, в якому вивчається дисципліна.

2.8. Інформацію про перелік вибраних дисциплін, чисельність студентів, які записалися на їх вивчення, та кількість сформованих груп завідувач відділення до 01 червня передає головам відповідних циклових комісій (додаток 2).

2.9. Після остаточного формування і погодження груп з вивчення дисциплін самостійного вибору інформація заноситься до навчальної картки студента. Таким чином вивчення даної вибіркової дисципліни стає для студента обов’язковим.

2.10. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від вивчення вибраної ним дисципліни. Самочинна відмова від вивчення дисципліни тягне за собою академічну заборгованість.

2.11. Студент має право змінити обрані ним дисципліни тільки при переході на наступний курс навчання.

3. Прикінцеві положення

3.1. Циклові комісії у погодженні з методичною радою коледжу можуть вносити зміни до зазначеного у навчальному плані переліку дисциплін самостійного вибору студента з огляду на особливості спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється підготовка фахівців, нових освітніх стандартів, зміни виробничих умов тощо.

3.2. У випадку поновлення, переведення студента, виходу з академічної відпустки можливе перезарахування дисциплін самостійного вибору за рахунок фактично вивчених згідно рішення відповідної випускової циклової комісії.

Додаток 1

Завідувачу денного (заочного) відділення

_________________________

Студента  ___ курсу ___ групи

_________________________

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мене на вивчення:

а) протягом ____ семестру таких дисциплін самостійного  вибору:

1. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС

2. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС

б) протягом ____ семестру таких дисциплін самостійного  вибору:

1. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС

2. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС

         Дата                                                                                                Підпис

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу