Методичний кабінет

Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Наказ МОН № 1341 від 30.10.2020 року МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇдля професійного розвитку науково-педагогічних працівників Професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти передбачає безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності, передбачає постійну самоосвіту та інші

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВРозглянуто на засіданні педагогічної ради коледжу протокол №  4 від  26 грудня  2016  року     Затверджено та введено у дію наказом від 29.12.2015 р. №234   1. Загальні положення   1.1.  Контроль – це виявлення, вимір та оцінювання результатів навчальної діяльності студентів. Контроль  забезпечує визначення рівня досягнення

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Методичний кабінет – структурний підрозділ коледжу, який забезпечує організацію роботи педагогічних працівників з науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, вдосконалення якості освітніх послуг і кваліфікації викладачів. 1.2. У своїй діяльності методичний кабінет керується нормативними документами Міністерстваосвітиі науки, Міністерства культури України та даним Положенням. 1.3. Діяльність кабінету будується на принципах: демократичності та доступності;

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Методична робота – усвідомлена, системна робота педагогічного працівника, метою якої є забезпечення власного професійного розвитку та підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. 1.2. Участь у методичнійроботієпрофесійнимобов'язком для всіхпедагогічнихпрацівників. Результативністьметодичноїроботивраховується при проведенніатестаціїпедагогічнихпрацівниківієпідставою для матеріального та морального заохочення. 1.3. В коледжі взаємодіють два напрями

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ОРГАНІЗАЦІЮ  ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

Відкрите заняття – одна з форм педагогічної діагностики, метою якої є виявлення рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності викладача. Разом з тим відкрите заняття – це своєрідна форма звітності викладача про його рівень оволодіння змістом навчальної дисципліни та методикою її викладання. Відкрите заняття виконує такі функції: діагностичну: дозволяє виявити рівень володіння викладачем навчальним матеріалом, методикою

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИЖНІ (ДЕКАДИ) ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ

1. Завдання тижнів (декад): 1.1. Забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів у навчанні, сприяти формуванню їх наукового світогляду. 1.2. Вдосконалювати науково-методичний рівень викладання та рівень пед. майстерності викладачів, збагачувати педагогічний досвід навчального закладу. 1.3. Поглибити знання студентів з профільних навчальних дисциплін та підвищити інтерес до інших дисциплін навчального плану.

Детальніше

ВИДИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Лист Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України №247-11 від 31.05.2017р. З метою повного і якісного науково-методичного забезпечення  навчального процесу та розповсюдження кращого педагогічного досвіду та відповідно до наказу МОНУ від 23 червня 2014 року № 742  «Про видання, придбання та доставки підручників…»  п е р е л і к  видів навчально-методичної літератури

Детальніше

Зразок оформлення титульної сторінки

Міністерство культури України Центр неперервної культурно-мистецької освіти НАКККІМ Контрольна робота За темою: «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів спеціалізованої культурно-мистецької освіти» або «Удосконалення методики викладання фахових дисциплін у закладах спеціалізованої культурно-мистецької освіти»   Слухача навчальної групи викладачів Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського Сидоренко Галини Григорівни  Слухача навчальної групи викладачів фахових дисциплін Гадяцького

Детальніше

Бібліографічний опис документів

Складання бібліографічних описів документів (методичні рекомендації) Укладач: Н.Г.Коблиця, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Бібліографічний опис складається з елементів, які згруповані в зони. Між зонами ставиться знак крапка і тире (. -). Перед кожним елементом ставиться приписана пунктуація з інтервалом в один знак до і після. Напр.: Собор : роман Класичний танець : навч. посібник Перед крапкою та

Детальніше

ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Загальна частина 1. Цей Порядок визначає процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління, включаючи механізм оплати, умови і процедуру визнання

Детальніше