ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Методичний кабінет – структурний підрозділ коледжу, який забезпечує організацію роботи педагогічних працівників з науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, вдосконалення якості освітніх послуг і кваліфікації викладачів.

1.2. У своїй діяльності методичний кабінет керується нормативними документами Міністерстваосвітиі науки, Міністерства культури України та даним Положенням.

1.3. Діяльність кабінету будується на принципах: демократичності та доступності; системності підходу до методичного забезпечення навчально-виховного процесу; рівності умов для кожного викладача щодо реалізації його інтелектуального, педагогічного, творчого потенціалу; безперервності фахового вдосконалення; науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами; незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

1.4. Методичний кабінет працює згідно плану, який є частиною єдиного плану роботи коледжу на навчальний рік.

1.5. Керівництво роботою методичного кабінету здійснює завідувач, який призначається наказом директора коледжу з числа осіб, які мають вищу педагогічну або фахову освіту, і підпорядковується заступнику директора з навчально-методичної роботи.

ІІ. ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

2.1. Прогностична – прогнозування напрямків розвитку освітньої діяльності Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського на основі вивчення нормативних документів у галузі освіти, сучаснихнауковихпсихолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій.

2.2. Компенсаторна – надання педагогічним працівникам інформації, що не була отримана ними під час здобуття вищої освіти (робота з молодими викладачами).

2.3. Інформаційно-аналітична – вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою удосконалення професійного рівня педагогічних працівників коледжу.

2.4. Діагностична – моніторинг якості здійснення навчально-виховного процесу.

2.5. Консультативна: надання зразків навчальної документації; надання допомоги педагогічним працівникам при підготовці до чергової (позачергової) атестації.

2.6. Методична – надання допомоги педагогічним працівникам у підготовці до проведення відкритих занять, написанні методичної роботи, впровадженні нових педагогічних та інформаційних технологій у навчальний процес.

ІІІ. ГОЛОВНА МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою діяльності методичного кабінету є науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу коледжу, підвищення науково-методичного рівня викладання дисциплін навчального плану.

3.2. Основними завданнями роботи методичного кабінету є: організація роботи педагогічного колективу зі створення оптимальних навчально-методичних умов для успішного навчання студентів; сприяння впровадженню у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій;  науково-методичне сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу та підвищенню якості підготовки фахівців в училищі на основі вивчення стану викладання дисциплін, рівня навчальних досягнень студентів на різних етапах навчання; сприяння розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників коледжу.

IV. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ

4.1. Визначення методичної проблеми, яка реалізується педагогічним колективом при плануванні та здійсненні навчально-методичної роботи.

4.2. Планування, організація та проведення конференцій, методичних семінарів, занять школи молодого викладача, підвищення педагогічної майстерності з актуальних проблем методики навчання і виховання студентів, наукової організації навчального процесу.

4.3. Вивчення рівня ефективності використання форм і методів активного навчання.

4.4. Надання методичної допомоги цикловим комісіям в організації роботи з питань ведення навчально-методичної документації, виховання, навчання, роботи з молодими  викладачами.

4.5. Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і методичної літератури, навчальних посібників, рефератів і статей з питань навчання і виховання (разом з бібліотекою).

4.6. Організація підготовки навчально-методичних питань для розгляду на засіданнях педагогічної ради.

4.7. Участь в організації та проведенні різних форм контролю, здійснюваних керівництвом навчального закладу, аналіз результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого удосконалення різних напрямків педагогічної діяльності навчального закладу.

4.8. Забезпечення рецензування методичних робіт, навчальних посібників, та інших навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених методичною радою.

4.9. Організація розробки, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів, основних форм науково-методичної роботи.

 4.10. Постійна робота з цикловими комісіями над єдністю методичних підходів до викладання дисциплін, системності у методичній роботі викладачів.

4.11. Організація участі викладачів коледжу в роботі Всеукраїнських, обласних науково-практичних конференціях з питань освіти, культури і мистецтва.

4.12. Основними формами роботи методичного кабінету є: індивідуальні і групові консультації; методичні семінари, конференції; навчальні семінари на базі відкритих занять, масових заходів, виховних годин; зустрічі за круглим столом; школа педагогічної майстерності; спільні засідання циклових комісій; огляди методичної роботи викладачів училища.

V.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ

5.1. Для покращення роботи з документами, більш глибокого їх аналізу, оперативності їх використання, раціональної затрати часу в методичному кабінеті знаходяться: план роботи методичного кабінету на навчальний рік; план роботи «Школи молодого викладача» та «Школи педагогічної майстерності»; графік проведення відкритих занять; навчальні програми та тематичні плани дисциплін; матеріали атестації педагогічних працівників коледжу; нормативні документи з питань видання навчально-методичних матеріалів викладачів; матеріали держаної підсумкової атестації з дисциплін загальноосвітньої підготовки; каталог публікацій викладачів у фахових періодичних виданнях.

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу