ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчально-методичний кабінет – структурний підрозділ коледжу, який забезпечує організацію роботи педагогічних працівників з науково-методичного забезпечення освітнього процесу, вдосконалення якості освітніх послуг і кваліфікації викладачів.

1.2. У своїй діяльності методичний кабінет керується нормативними документами Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики України та даним Положенням.

1.3. Діяльність кабінету будується на принципах: демократичності та доступності; системності підходу до методичного забезпечення навчально-виховного процесу; рівності умов для кожного викладача щодо реалізації його інтелектуального, педагогічного, творчого потенціалу; безперервності фахового вдосконалення; науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами; незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

1.4. Навчально-методичний кабінет працює згідно плану, який є частиною єдиного плану роботи фахового коледжу на навчальний рік.

1.5. Керівництво роботою навчально-методичного кабінету здійснює завідувач, який призначається наказом директора фахового коледжу з числа осіб, які мають вищу педагогічну або фахову освіту, і підпорядковується заступнику директора з навчально-методичної роботи.

ІІ. ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

2.1. Прогностична – прогнозування напрямків розвитку освітньої діяльності Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського на основі вивчення нормативних документів у галузі освіти, сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій.

2.2. Компенсаторна – надання педагогічним працівникам інформації, що не була отримана ними під час здобуття вищої освіти (робота з молодими викладачами).

2.3. Інформаційно-аналітична – вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою удосконалення професійного рівня педагогічних працівників коледжу.

2.4. Діагностична – моніторинг якості здійснення навчально-виховного процесу.

2.5. Консультативна: надання зразків навчальної документації; надання допомоги педагогічним працівникам при підготовці до чергової (позачергової) атестації.

2.6. Методична – надання допомоги педагогічним працівникам у підготовці до проведення відкритих занять, написанні методичної роботи, впровадженні нових педагогічних та інформаційних технологій у навчальний процес.

ІІІ. ГОЛОВНА МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою діяльності навчально-методичного кабінету є науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу коледжу, підвищення науково-методичного рівня викладання дисциплін навчального плану.

3.2. Основними завданнями роботи методичного кабінету є: організація роботи педагогічного колективу зі створення оптимальних навчально-методичних умов для успішного навчання студентів; сприяння впровадженню у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій;  науково-методичне сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу та підвищенню якості підготовки фахівців в училищі на основі вивчення стану викладання дисциплін, рівня навчальних досягнень студентів на різних етапах навчання; сприяння розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників коледжу.

IV. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ

4.1. Визначення методичної проблеми, яка реалізується педагогічним колективом при плануванні та здійсненні навчально-методичної роботи.

4.2. Планування, організація та проведення конференцій, методичних семінарів, занять школи молодого викладача, підвищення педагогічної майстерності з актуальних проблем методики навчання і виховання студентів, наукової організації навчального процесу.

4.3. Вивчення рівня ефективності використання форм і методів активного навчання.

4.4. Надання методичної допомоги цикловим комісіям в організації роботи з питань ведення навчально-методичної документації, виховання, навчання, роботи з молодими  викладачами.

4.5. Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і методичної літератури, навчальних посібників, рефератів і статей з питань навчання і виховання (разом з бібліотекою).

4.6. Організація підготовки навчально-методичних питань для розгляду на засіданнях педагогічної ради.

4.7. Участь в організації та проведенні різних форм контролю, здійснюваних керівництвом навчального закладу, аналіз результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого удосконалення різних напрямків педагогічної діяльності навчального закладу.

4.8. Забезпечення рецензування методичних робіт, навчальних посібників, та інших навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених методичною радою.

4.9. Організація розробки, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів, основних форм науково-методичної роботи.

 4.10. Постійна робота з цикловими комісіями над єдністю методичних підходів до викладання дисциплін, системності у методичній роботі викладачів.

4.11. Організація участі викладачів коледжу в роботі Всеукраїнських, обласних науково-практичних конференціях з питань освіти, культури і мистецтва.

4.12. Основними формами роботи методичного кабінету є: індивідуальні і групові консультації; методичні семінари, конференції; навчальні семінари на базі відкритих занять, масових заходів, виховних годин; зустрічі за круглим столом; школа педагогічної майстерності; спільні засідання циклових комісій; огляди методичної роботи викладачів училища.

V.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ

5.1. Для покращення роботи з документами, більш глибокого їх аналізу, оперативності їх використання, раціональної затрати часу в методичному кабінеті знаходяться: план роботи методичного кабінету на навчальний рік; план роботи «Школи молодого викладача» та «Школи педагогічної майстерності»; графік проведення відкритих занять; навчальні програми та тематичні плани дисциплін; матеріали атестації педагогічних працівників коледжу; нормативні документи з питань видання навчально-методичних матеріалів викладачів; матеріали держаної підсумкової атестації з дисциплін загальноосвітньої підготовки; каталог публікацій викладачів у фахових періодичних виданнях.