Бібліографічний опис документів

Складання бібліографічних описів документів (методичні рекомендації)

Укладач: Н.Г.Коблиця, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Бібліографічний опис складається з елементів, які згруповані в зони. Між зонами ставиться знак крапка і тире (. -). Перед кожним елементом ставиться приписана пунктуація з інтервалом в один знак до і після.

Напр.:

Собор : роман

Класичний танець : навч. посібник

Перед крапкою та комою такий інтервал не робиться.

Схема основного бібліографічного опису документу

Заголовок опису. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : Відомості, що відносяться до назви / Перші відомості про відповідальність ; Наступні відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання:Назва (ім’я) видавця,Дата видання. – Обсяг. – (Основна назва серії. Назва під серії ; № випуску серії).  

Заголовок опису – наводять прізвище автора в називному відмінку, причому спочатку вказують прізвище автора, а потім його ініціали.

Якщо книга має одного автора, то в заголовку наводять його прізвище та ініціали і у «перших відомостях про відповідальність» його повторюють, причому так, як воно наведене на титульному аркуші.

Наприклад:

Карлаш В.Л. Супутник юного фотографа : наук.-попул. книжка : для серед. та ст. шк. віку / Валерій Карлаш ; худож. оформ. В. Вересюк. – Київ. : Веселка, 1986. – 166с.

Якщо книга має двох або трьох авторів, то в заголовку наводять прізвище тільки першого автора, а у «перших відомостях про відповідальність» їх наводять усіх так, як вони наведені на титульному аркуші.

Приклад опису книги двох авторів:

Блик О.П. Українська мова : підручник для 5-6 кл. / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – Вид. 14-те, перероб. – Київ : Рад. шк., 1994. – 289 с.

Приклад опису книги трьох авторів:

Ходаков Ю. В. Неорганічна хімія : підручник для 9-го кл. / Ю. В. Ходаков, Д. А. Епштейн, П. О. Глоріозов. – Вид. 7-ме.- Київ : Рад. шк., 1987. – 190 с.

На книги, які мають чотири, п’ять і більше авторів, складають опис, починаючи з основної назви видання, а відомості про авторів вказують в елементі «перші відомості про відповідальність». Причому, якщо видання має чотирьох авторів, їх наводять всіх чотирьох, а якщо п’ять і більше – то перших трьох зі словами «та ін.», «и др.» в квадратних дужках.

Приклад опису книги 5-ти і більше авторів:

Клубознавство : навч. посібник / Г.М. Шевчук, В.І. Чепелєв, В.Є. Кукушкіна [та ін.] – Київ : Вища шк., 1985. – 143 с.

Основна назва – наводять основну назву видання. Її беруть з титульної сторінки, вказують повністю, без скорочень та без лапок, якщо вони відсутні у назві.

Загальне позначення матеріалу – факультативний (необов’язковий) елемент, для визначення знакової природи документа, наприклад: ноти, карти, образотворчий матеріал, звукозапис, рукопис, електронний ресурс. Наводять після основної назви з великої літери у квадратних дужках, напр.: Антологія лемківської пісні [Ноти]. Слово «Текст» можна не наводити.

Відомості, що відносяться до назви – це елемент, де наводять відомості про жанр твору (напр., повість, роман тощо); призначення видання (напр., для середнього шкільного віку тощо); вид документу (напр., підручник, довідник тощо); перекладом з якої мови є даний твір (переклад з російської тощо). Перед цим елементом ставиться знак двокрапка (:). Якщо підназв декілька, їх наводять в описі й перед кожною ставиться знак двокрапка, напр.: Мама і нейтронна бомба : поема : для ст. шк. віку.

Перші відомості про відповідальність – це елемент, де наводять відомості про автора, якщо книга має одного автора, та авторів, якщо їх два і більше.

Наступні відомості про відповідальність – це елемент, де наводять відомості про редакторів, перекладачів, художників тощо. Між цими групами відомостей в описі ставиться знак ; (крапка з комою). Напр., / ред. Н. Орлова ; пер. С. Овчаренко.

Відомості про видання – це зона, де наводять відомості про видання та його характеристику. Слово «видання» в описі наводиться в скороченій формі «вид.», а потім дається його характеристика: доповн., випр., перероб. тощо. Порядковий номер видання завжди в описі наводиться арабськими цифрами з нарощуванням закінчення (3-тє). Зона має такий вигляд: . – 3-тє вид., випр., доповн. – , або . – Вид. 2-ге. –

Зона вихідних даних – це зона, де наводиться місце видання, назва (ім’я) видавця та дата видання. Місце видання – це місто, де була видана дана книга. Назва міста пишеться повністю, напр., Київ, Харків, Москва, Полтава тощо. Назва видавництва записується в описі без лапок. Дата видання вказується без слова «рік». Зона має такий вигляд: . – К. : Дніпро, 2005.- або . – Полтава : Астрая, 2003.

Обсяг – це зона, де наводять відомості про загальну кількість сторінок даного видання. Напр., 234с. Останньою сторінкою видання вважається сторінка, де закінчується зміст видання.

Відомості про серію – це зона, де вказують назву серії, підсерії та номер випуску серії. Зона записується в круглих дужках. Слова в назві серії та під серії не скорочуються, напр.: (Шкільна бібліотека).

Приклади:

3. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

в списках літератури

3.1. Книги

Однотомні видання

Один автор

Дмитренко I. А. Екологiчне право України [Текст] : підруч. для вищих навч. закладiв / Iван Адамович Дмитренко. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Юрiнком Iнтер, 2001. – 351 с.

Заiка Ю. О. Українське цивiльне право [Текст] : навч. посiбник / Юрiй Олександрович Заiка. – Київ : Правова єднiсть, 2008. – 367 с.

Салтевський М. В. Кримiналiстика (у сучасному викладi) [Текст] : пiдручник для вузiв / Михайло Васильович Салтевський ; Нац. акад. внутрiшнiх справ України . – Київ : Кондор, 2006. – 586 с.

Селецький С. I. Кримiнальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посiбник для студ. юрид. вузiв i юрид. фак. / Станiслав Iванович Селецький ; Вiдкритий мiжнар. ун-т розвитку людини “Україна” . – Київ : Центр учб. лiт., 2007. – 503 с.

Два автори

Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України [Текст] / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – Київ : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката).

Три автори

Баб’як О. С. Екологічне право України [Текст] : навч. посiбник для вузiв / Олексiй Степанович Баб’як, Петро Дмитрович Бiленчук, Юрiй Онисимович Чирва . – Київ : Атiка, 2000. – 216 с.

Понiкаров В. Д. Цивiльне право [Текст] : навч. посiбник для студ. вузiв / В. Д. Понiкаров, С. М. Попова, Д. В. Назаренко. – Київ : Центр учб. лiт., 2007. – 196 с.

Чотири, п’ять і більше авторів

Кримiналiстика [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освiти / Василь Миколайович Глiбко, Анатолiй Леонiдович Дуднiков, Володимир Андрiйович Журавель, Петро Васильович Кобзаренко ; за ред. Валерiя Юрiйовича Шепiтька ; Нац. юрид. акад. України iм. Ярослава Мудрого. – Київ : Iн Юре, 2001. – 682 с.

Екологічне право. Особлива частина [Текст] : пiдручник : повний акад. курс для студ. юрид. вузiв та фак. / В. I. Андрейцев, Г. I. Балюк, А. Г. Бобкова [та ін.] ; за ред. Володимира Івановича Андрейцева ; Київ. нац. ун-т iм. Т. Шевченка, НАН України. – Київ : Iстина, 2001. – 543 с.

Кримiнальне право України: практикум [Текст] : навч. посiбник / П. П. Андрушко, П. В. Кобзаренко, П. С. Матишевський [та iн.] ; за ред. С. С. Яценка. – 2-е вид., перероб. i доп. – Київ : Юрiнком Iнтер, 2004. – 591 с.

Формування здорового способу життя молоді [Текст] : навч.-метод. посібник для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська [та ін.]. — Київ : Укр. ін-т соц. досліджень, 2005. — 115 с. — (Сер. «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн. ; кн. 13).

Без автора

Голод 1933 року в Україні [Текст] : свідчення про винищування Москвою українського селянства / упоряд. Ю. С. Семенко. – 2-е вид., доп. – Дніпропетровськ ; Мюнхен, 1993. – 223 с.

Колективізація і голод на Україні, 1929-1933 [Текст] : зб. док. і матеріалів / упоряд. : Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна ; відп. ред. С. В. Кульчицький ; АН України, Ін-т історії України [та ін.]. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Наук. думка, 1993. – 734 с.

3.2.Матеріали конференцій, з’їздів

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу 22 [Текст] : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (11—13 жовт. 2000 р., Харків) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Xарків, 2000. — 167 с.

Кібернетика в сучасних економічних процесах [Текст] : зб. текстів виступів на респ. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — Київ : ІСОА, 2002. — 147 с.

3.3.Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — Київ : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

3.4. Словники

Українсько-німецький тематичний словник [Текст] : / уклад. Н. Яцко [та ін.]. — Київ : Карпенко, 2007. — 219 с.

Борейко В. Е. Словарь по гуманитарной экологии [Текст] / Владимир Евгеньевич Борейко и Николай Владимирович Морохин ; Киев. эколого-культурный центр . – Київ : Киев. эколого-культурный центр, 2001. – 94 с. – (Природоохранная пропаганда).

Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії [Текст] : словник-довідник основн., термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закладах / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — Київ : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

3.5. Каталоги

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області [Текст] : каталог-довідник / авт.- упоряд. М. Зобків [та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.

Університетська книга [Текст] : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.

3.6. Стандарти

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (І5О 7000:2004, ЮТ) [Текст] : ДСТУ ІЗО 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — Київ : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).

Якість води. Словник термінів [Текст] : ДСТУ ІЗО 6107-1:2004 — ДСТУ ІЗО 6107- 9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — Київ : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

3.7. Багатотомний документ

Професори Одеського (Новоросійського) університету [Текст] : біогр. словник : в 4 т. / відп. ред. В. А. Сминтина ; заст. відп. ред. М. О. Подрезова ; авт. вступ. ст. В. М. Хмарський ; упоряд. та бібліогр. ред. В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – 2-е вид., доп. – Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 1 : Ректори. – 124 с. ; Т. 2 : А-І. – 509 с. ; Т. 3 : К-П. – 597 с. ; Т. 4 : Р-Я. – 629 с.

Сминтина В. А. Оптика. У 3 ч. Ч. 3 [Текст] : навч. посібник / В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 1999 – 2007. – 98 с. : мал.

Історія Національної академії наук України, 1941—1945 [Текст] / упоряд. Л. М. Яременко [та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в Україні). – Ч. 2 : Додатки. — 573, [1 ] с.

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 [Текст] / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — Київ : НТУУ «КПГ», 2006. — 125 с.

3.8. Електронні ресурси

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика). — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з контейнера.

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — Київ : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем, вимоги : Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

Павлюк І. Василь Стус : текст – контекст – надтекст (Ревізія свідомості – або мій Стус) [Електронний ресурс] / Ігор Павлюк // Поетичні майстерні. Ігор Павлюк. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://maysterni.com/publication.php?id=43860. – Назва з екрана. – Дата публікації 24.01.2010. – Дата перегляду: 23.06.2014.

Соболєв Є. Що робив Люстраційний комітет за 100 днів [Електронний ресурс] / Єгор Соболєв // Українська правда. Блоги. – [Київ]. – Режим доступу : http://blogs.pravda.com.ua/authors/sobolev/5390f504d3b7d/0. – Назва з екрана. – Дата публікації : 06.06.2014. – Дата перегляду: 10.06.2014.

Довідкові служби бібліотек України [Електронний ресурс] // Пан Бібліотекар : блоґ про бібл. справу та інформ. технології. – Режим доступу : http://panbibliotekar.blogspot.com/2010/11/blog-post_19.html. – Назва з екрана. – Дата публікації : 19.11.2010. – Дата перегляду : 24.06.2014

4. Аналітичний бібліографічний опис документа

Частина книги

Александров А. В. Святой в житийной литературе [Текст] / Александров А. В. // Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы : учеб. пособие. – Одесса, 2004. – Гл. 2. – С. 10-27.

Андронати С. А. О комплексном плане исследований и разработок на острове Змеиный, учрежденном НАН Украины [Текст ] / Андронати С. А. // Про перспективи комплексу наукових досліджень на острові Зміїний і прилеглому шельфі : матеріали наук. – практ. конф.- наради, 22 лют. 2003 р., Київ / НАН України, Укр. реєстрове козацтво. – Донецьк, 2003. – С. 25-29.

Белявский Ю. В. Методические рекомендации относительно дистанционного обучения [Текст ] / Ю. В. Белявский, А. В. Леонова // Удосконалення підготовки фахiвцiв : матеріали мiжнар. наук.-практ. конф. (26-28 трав. 2004 р., м. Одеса). – Одеса, 2004. – С. 27-29.

Частина періодичного видання

Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004 – 2008 роки [Текст] : закон України від 18 листоп. 2003 р. N 1281-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 11. – Ст. 144.

Карпенко Ю. О. Берегиня [Текст] / Карпенко Ю. О. // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – Березень (№ 8). – С. 38.

Дмитренко Н. Зміїна справа [Текст] / Дмитренко Н. // Україна молода. – 2004. – 6 листоп.

Частина продовжуваного видання

Карпенко Ю. О. Стилістика топонімії [Текст] / Карпенко Ю. О. // Записки з романо-германської філології. – Одеса, 2008. – Вип. 20. – С. 53-59.

Частина електронного документа

Питання будівництва у м. Києві Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів України [Електроний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів від 23 лип. 2008 р. N 1094 // Лига – Закон. – 1 файл. – KR081094.LHT. – Назва з екрану.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003» / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm

 

5. Приклади бібліографічного опису у бібліографічних посиланнях

У тексті:

С. М. Троицкому принадлежат также многочисленные статьи, очерки и публикации источников о дворянстве и его идеологии в феодальном землевладении и ренте2

У посиланні:

2 О творчестве и жизненном пути С. М. Троицкого см.: Преображенский А. А. Сергей Мартинович Троицкий / Преображенский А. А. // Новая и новейшая история. – 2006. – № 6. – С. 235-236. ; Юхт А. П. О научном наследии С. М. Троицкого // Ист. зап. – 1997. – Т. 198. – С. 341-360.