С Т А Т У Т

 

Статут 1 ст.

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Комунальний вищий навчальний заклад «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського» (надалі – Коледж) є закладом освіти, заснованим на майні, що є спільною (комунальною) власністю територіальнихгромад сіл, селищ і міст Полтавської області переданим в управління Управлінню культури  Полтавської обласної  державної адміністрації.

Засновник Коледжу – Полтавська обласна рада.

Власник Коледжу – територіальні громади сіл, селищ і міст  Полтавської області в особі Полтавської обласної ради.

Коледж – підзвітний  та підконтрольний Полтавській обласній раді.

Коледж – підпорядкований  та підзвітний  Управлінню культури Полтавської обласної державної адміністрації.

Цей Статут є новою редакцією Статуту, який був зареєстрований Гадяцькою районною державною адміністрацією Полтавської області 26.02.2009 р. за номером запису 15601050004000234 зі змінами, зареєстрованими 10.04.2012 року за номером запису 15601050006000234.

Викладення Статуту у новій редакції зумовлено зміною назви закладу та необхідністю приведення положень Статуту у відповідність до вимог законодавства.

З моменту державної реєстрації цієї редакції Статуту попередня втрачає чинність.

«Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського» – комунальний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр», забезпечує реалізацію права громадян на здобуття повної середньої освіти, здійснює підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Навчальний заклад засновано у 1935 році у м.Харкові згідно Постанови Ради народних комісарів УРСР, як Школа політосвіти, а згодом реорганізовано у Технікум підготовки культосвітніх працівників, який пропрацював у Харкові до 1955 року.

Згідно Постанови Ради Міністрів УРСР № 179 від 26.09.1055 р. Харківський технікум підготовки культосвітніх працівників переведено до м.Гадяча Полтавської області.

У 1961 році Гадяцький технікум підготовки культосвітніх працівників перейменовано у Гадяцьке культурно-освітнє училище.

У 1969 році Постановою Ради Міністрів УРСР на відзначення ювілею фундатори української національної літератури І.П.Котляревського училищу присвоєно його ім’я.

Наказом Міністерства культури УРСР від 02.11.1990 р. № 342 Гадяцьке культурно-освітнє училище ім.І.П.Котляевського перейменовано у Гадяцьке училище культури ім.І.П.Котляревського.

Рішенням третього пленарного засідання одинадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 09.12.2016 р. № 300 «Про зміну назви комунального вищого навчального закладу «Гадяцьке училище культури ім.І.П.Котляревського» назва закладу змінена на Комунальний вищий навчальний заклад  «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляреського».

У своїй діяльності Коледж керується Конституцією України, Цивільним та Господарськими кодексами України, Кодексом законів про працю України,  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист персональних даних», «Про освіту», «Про вищу освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про культуру», наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, власним Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

 

Розділ ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ КОЛЕДЖУ

 Повне найменування Коледжу – КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬ-НИЙ ЗАКЛАД «ГАДЯЦЬКИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМ. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО»

Скорочене найменування Коледжу  – «ГАДЯЦЬКИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМ. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО»

Місцезнаходження Коледжу:

Україна, 37300, Полтавська область, м. Гадяч, пл. Соборна, 9 «А». Телефони (05354) 2-34-37, 2-16-50.

 

Розділ ІІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

3.1.Мета і предмет діяльності Коледжу визначається відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Засновником, Міністерством культури, Міністерством освіти і науки України, Управлінням культури, Департаментом освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.

3.2. Основною метою діяльності Коледжу є підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для  закладів культури, мистецтва, освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст».

3.3. Предметом діяльності Коледжу є:

–       освітня діяльність за освітнім рівнем «молодший спеціаліст»;

–       освітня діяльність з надання повної середньої освіти;

–       підвищення кваліфікації фахівців;

–       навчально – методична робота;

–       науково-пошукова діяльність;

–       виховна, культурно-освітня робота;

–       національно-патріотичне виховання студентів;

–       освітні та інші послуги, передбачені чинним законодавством;

–       фінансово-господарська діяльність;

–       зв’язки з навчальними закладами України, інших  країн.

3.4. Головним завданням Коледжу є:

–       здійснення освітньої діяльності з ліцензованих напрямів та спеціальностей та забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» з дотриманням державних стандартів освіти і галузевих стандартів вищої освіти;

–       здійснення творчої, миcтецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

–       вивчення попиту ринку праці на спеціальності, підготовка за якими здійснюється в Коледжі, сприяння працевлаштуванню випускників;

–       забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

–       забезпечення етичних норм, створення норм доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між студентами , працівниками і викладачами ;

–       надання студентам знань та практичних навичок, мотивація розвитку вмінь з відповідних напрямків діяльності і підготовка їх до професійної роботи.

3.5.   Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського визнано акредитованим за статутом вищого закладу освіти І (першого) рівня.

Коледж здійснює освітню діяльність у  галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальностями:

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

024 «Хореографія».

028«Менеджмент соціокультурної діяльності» (спеціалізації: «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво», «Видовищно-театралізовані заходи»)

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,

та  за спеціальностями:

«Народна художня творчість»;

«Бібліотечна справа» ;

«Хореографія» ;

«Декоративно-прикладне мистецтво»

Коледж може змінювати та розширювати перелік спеціальностей та спеціалізацій відповідно до норм діючого законодавства.

Крім основних кваліфікацій студенти можуть здобувати й додаткові кваліфікації.

3.6.    Коледж здійснює свою діяльність відповідно до  чинного законодавства та цього Статуту.

 

Розділ ІV. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОЛЕДЖУ

4.1. Коледж є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Коледж набуває у відповідності до чинного законодавства з дня його державної реєстрації.

4.2. Коледж здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту,  який затверджується Управлінням майном обласної ради.

4.3. Коледж веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку і штампи зі своїм найменування, ідентифікаційний код.

4.4. Коледж несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з  чинним законодавством України.

4.5. Коледж має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

4.6. Коледж має право представляти інтереси територіальних громад області в судах в межах повноважень, визначених цим Статутом та закріпленого за Коледжем майна.

4.7. Коледж не несе відповідальності за зобов’язаннями Держави та Засновника. Держава та Засновник не несуть відповідальності за зобов’язаннями Коледжу .

4.8. Коледж несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

–       безпечні умови освітньої діяльності;

–        дотримання державних стандартів освіти;

–        дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

–        дотримання фінансової дисципліни.

 

Розділ V. СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ

 5.1. Структурні підрозділи Коледжу створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності вищого навчального закладу і функціонують відповідно до окремих положень, що розробляються Коледжем і  затверджуються директором.

Структурними підрозділами Коледжу є:

–            навчальна група

–            відділення;

–            навчально-методичний підрозділ;

–            предметні (циклові) комісії;

–            методичні об‘єднання;

–            студентські об‘єднання;

–            мистецькі(творчі)колективи;

–            спортивні секції;

–            бібліотека;

–            навчальні лабораторії;

–            навчальні кабінети;

–            студія естетичного виховання – база практики;

–            обласні курси підвищення кваліфікації;

–            бухгалтерська служба;

–            канцелярія та архів;

–            музей Коледжу;

–            підрозділ по роботі з кадрами;

–            господарський підрозділ;

–            підрозділ з охорони праці;

–            гуртожиток;

Коледж має право створювати в установленому порядку і інші структурні підрозділи.

 

Розділ VI. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУВ КОЛЕДЖІ

6.1. Організація навчально-виховного процесу в Коледжі здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», державних і галузевих стандартів вищої освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, наказів, інструктивних листів Міністерства освіти і науки та Міністерства культури України, даного Статуту, інших нормативно-правових актів з питань освітньої діяльності.

Навчально-виховний процес в Коледжі забезпечує:

–       здобуття  знань,  умінь   та  навичок,  передбачених   кваліфікаційними

характеристиками у відповідності з освітніми програмами та навчальними планами;

–       одержання додаткових освітніх послуг за вибором студента чи навчального закладу у вигляді вивчення курсів чи навчальних дисциплін, які не входять до навчального плану на умовах, визначених Коледжем;

–       інтелектуальний, моральний, духовний, естетичний і фізичний розвиток особи,  який сприяє формуванню освіченої, творчої та вихованої особистості.

Мова навчання у Коледжі – українська.

6.2.   В Коледжі навчання здійснюється за денною (очною) та заочною формами.

6.3. Зміст освіти та форми організації навчального процесу у Коледжі визначаються освітньою (освітньо-професійною) програмою підготовки спеціалістів, графіком навчального процесу, навчальними планами та програмами дисциплін, нормативно-правовими актами органів державного управління освітою.

–       Освітня(освітньо-професійна) програма підготовки визначає нормативний строк та нормативну частину змісту навчання за певним напрямом та спеціальністю відповідно освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти і професійної підготовки фахівців. Освітні(освітньо-професійні програми) підготовки розробляються Коледжем.

–       Графік навчального процесу, навчальні плани визначають, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та термін їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

–       Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів, критерії оцінювання та засоби діагностики успішності навчання.

Навчальний план та програми навчальних  дисциплін розробляються Коледжем відповідно до освітніх(освітньо-професійних) програм підготовки і затверджуються директором Коледжу.

Нормативні навчальні дисципліни визначаються державним стандартом освіти, а варіативні навчальні дисципліни – Коледжем.

–       Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної підготовки, на підставі навчальної програми та навчального плану викладачами Коледжу складаються робочі навчальні програми, які затверджуються заступником директора з навчальної роботи.

6.4. Навчальний процес в Коледжі здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у Коледжі є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне, заняття, консультація.

Коледжем можуть бути встановлені інші види навчальних занять.

Самостійна робота студента регламентується робочим навчальним планом і становить від однієї до двох третин загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Практична підготовка студентів Коледжу є обов’язковим компонентом освітньої (освітньо-професійної програми) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача Коледжу та спеціаліста з відповідного фаху.

Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом і програмою практики.

6.5.   Контрольними заходами оцінюється засвоєння студентами навчального матеріалу.

Контрольні заходи включають:

–       поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи;

–       підсумковий контроль, який проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому, освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль (екзамен, диференційований залік з конкретної навчальної дисципліни) та державну атестацію студентів.

6.6.   Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом, і проводяться згідно розкладу, який доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше як за місяць до початку сесії.

6.7. Студенти вважаються допущеними до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку), якщо вони виконали всі види робіт, що передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни.

6.8.   Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з Коледжу.

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального семестру.

Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачу, другий – комісії, яка створюється заступником директора з навчальної роботи.

Студенти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

6.9.   Державна підсумкова атестація студентів, що навчаються на основі базової загальної середньої освіти для отримання повної загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

6.10. Державна атестація студентів здійснюється державною екзаменаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Порядок формування і робота державної екзаменаційної комісії здійснюється згідно з законодавством України.

Голова державної екзаменаційної комісії з кожної спеціальності щорічно затверджується директором Коледжу.

До складу державної екзаменаційної комісії Коледжу входять: директор або його заступники, завідуючі відділеннями, голови предметних (циклових) комісій, якщо вони є фахівцями з даної спеціальності, викладачі, які формують профіль підготовки фахівців.

Персональний склад членів державної комісії і екзаменаторів затверджується директором Коледжу не пізніше як за місяць до початку роботи державної екзаменаційної комісії.

Розклад роботи державної екзаменаційної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується директором на підставі подання заступника директора з навчальної роботи і доводиться до загального відома студентів, викладачів та голови комісії не пізніше як за місяць до початку складання державних екзаменів.

До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Студенту, який склав державні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень певної спеціальності і видається диплом державного зразка.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших  дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки «добре», склав державну підсумкову атестацію  з оцінкою «відмінно», а також виявив себе в творчій роботі, що підтверджується рекомендацією  предметної (циклової) комісії, видається диплом з відзнакою.

Студент, який не склав державного екзамену, допускається до повторного складання державних екзаменів протягом трьох років після закінчення навчання в Коледжі.

6.11.  Стандартом вищої освіти у Коледжі є:

–       обсяг кредитів, необхідний для здобуття ступеня «молодший спеціаліст»(«молодший бакалавр»);

–       перелік компетентностей випускника;

–       нормативний зміст підготовки здобувачів ступеня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра), сформульований у термінах результатів навчання;

–       нормативний зміст підготовки з повної загальної освіти;

–       нормативний зміст з підвищення кваліфікації;

–       навчальні плани;

–       форми атестації здобувачів ступеня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра);

–       засоби діагностики якості освітньої діяльності;

–       форми поточного і підсумкового контролю;

–       графік навчального процесу.

6.12. Навчально-методичне забезпечення в Коледжі включає в себе:

–       робочі  програми навчальних дисциплін та практик;

–       підручники і навчальні посібники;

–       інструктивно-методичні матеріали та завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, самостійної позааудиторної роботи студентів;

–       контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння  навчального матеріалу;

–       інші навчально-методичні матеріали.

 

Розділ VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ КОЛЕДЖУ

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу Коледжу є:

–       педагогічні працівники;

–       студенти

–       особи, які навчаються у Коледжі (слухачі відділення обласних курсів підвищення кваліфікації, учні студії естетичного виховання, інші);

–       працівники Коледжу (категорійні спеціалісти, лаборанти, методисти, завідуючі навчальними лабораторіями, інші).

Педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи (на умовах сумісництва) в Коледжі займаються педагогічною діяльністю.

Основними посадами педагогічних працівників в Коледжі є: викладач, вихователь, концертмейстер, голова предметної (циклової) комісії, завідуючий відділенням, заступник директора, директор.

Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку.

Посаду концертмейстера(ілюстратора) можуть займати особи з неповною вищою освітою.

Педагогічні працівники, працівники призначаються на посаду директором Коледжу. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються категорії, педагогічні звання.

Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне – підставою для пониження або для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Робочий час педагогічного працівника визначається Кодексом Законів «Про працю України».

Графік робочого часу викладача визначається розкладом навчальних занять і розкладом (графіком) методичних, виховних, контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним робочим планом викладача. Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

Час виконання навчальних, методичних, організаційних та інших трудових обов’язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.

Максимальне аудиторне навантаженняпедагогічних працівників становить 720 годин на навчальний рік. Додаткові години навчального навантаження (при їх наявності) встановлюються педагогічному працівнику за його згодою та за погодженням з профспілковим комітетом з відповідною оплатою згідно з діючим законодавством.

Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження педагогічного працівника відповідно до його посади, встановлюються Коледжем в індивідуальному плані працівника.

Залучення викладача до роботи, не обумовленої трудовим договором, може здійснюватися лише за його згодою або у випадках, передбачених законом.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законом.

Права та обов’язки педагогічних працівників визначаються відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.

7.2. Педагогічні працівники Коледжу мають право на:

–       захист професійної честі та гідності;

–       вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

–       проведення наукової роботи;

–       індивідуальну педагогічну діяльність;

–       участь у громадському самоврядуванні;

–       участь у об’єднаннях громадян;

–       забезпечення житлом;

–       отримання пільгових кредитів для індивідуального і кооперативного житлового будівництва;

–       одержання службового житла;

–       одержання державних стипендій;

–       внесення конкретних пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку матеріальної бази Коледжу;

–       користування лабораторіями, оргтехнікою, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою бібліотеки, соціально-побутовими закладами та послугами Коледжу.

Педагогічні працівники мають і інші права, передбачені законодавством України.

7.3.   Педагогічні працівники зобов’язані:

–       постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

–       забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі освітньої (освітньо-професійної) програми відповідної спеціальності;

–       забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

–       додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Коледжі;

–       виховувати студентів у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

–       настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

–       виховувати у студентів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни.

–       готувати  студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

–       захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, набуттю  шкідливих звичок;

–       додержуватися законів України, Статуту та Правил внутрішнього  розпорядку Коледжу.

Педагогічні працівники Коледжу підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних освітньо-наукових закладах України не рідше ніж один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.

7.4. Студенти − особи, які навчаються в Коледжі. Права та обов’язки студентів Коледжу визначаються Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту».

Прийом осіб на навчання в Коледж проводиться відповідно до Правил прийому в Коледж, які щорічно розробляються і затверджуються директором Коледжу на основі Умов прийому до вищих навчальних закладів України.

Прийом осіб на навчання до Коледжу здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей.

Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.

За квотами до Коледжу зараховуються особи у випадках і порядку, передбачених законодавчими актами.

Зарахованим особам видаються студентські квитки та залікові книжки встановлених зразків.

7.5. Студенти Коледжу мають право на:

–       вибір форми навчання;

–       безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

–       трудову діяльність у позанавчальний час;

–       додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

–       користування навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базою Коледжу;

–       участь у науково-пошукових роботах, конференціях, виставках, конкурсах, подання своїх робіт для публікацій;

–       участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-пошукової роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

–       участь у об’єднаннях громадян;

–       моральне та матеріальне заохочення за успіхи в навчанні та активну участь у громадській, спортивній, гуртковій, науково-пошуковій роботі;

–       захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

–       безкоштовне користування в Коледжі бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, методичних та інших підрозділів Коледжу;

–       канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;

–       створення фонду для студентських потреб;

–       отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства України;

–       відстрочку від призову на військову службу до закінчення повного курсу навчання, але не більше як до досягнення двадцятиоднолітнього віку;

Студенти Коледжу, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7.6. Студенти Коледжу зобов’язані:

–       додержуватися законів України, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Коледжу;

–       виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

–       дбайливо ставитися до майна Коледжу;

–       дотримуватися моральних, етичних норм;

–       систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

–       відвідувати заняття, вчасно інформувати керівництво Коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки, екзамени, виконувати контрольні роботи тощо;

За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку, порушення положень Статуту Коледжу директор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його зі складу студентів Коледжу.

7.7. Студент може бути відрахований з Коледжу за:

–       власним бажанням;

–       невиконання навчального плану;

–       порушення умов контракту;

–       появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку  в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

–       вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

–       одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку Коледжу (за погодженням з профспілковою організацією та, при необхідності, зі службою у справах неповнолітніх).

Особи, які навчаються в Коледжі, можуть перервати навчання у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, народженням дитини тощо). Особам, які перервали навчання в Коледжі, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з Коледжу, здійснюються під час канікул.

7.8. Особи, які навчаються в Коледжі, можуть бути переведені з Коледжу:

–       до іншого вищого навчального закладу;

–       з одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;

–       з однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються в Коледжі, визначається Міністерством освіти і науки України.

7.9. Працевлаштування випускників Коледжу.

Випускники Коледжу вільні у виборі місця роботи.

Випускник Коледжу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєна кваліфікація фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, директором та випускником.

Якщо випускник Коледжу навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.

7.10. Керівництво Коледжу забезпечує учасникам навчально-виховного процесу:

–       належні умови праці, побуту, відпочинку, медичного обслуговування;

–       правовий, соціальний, професійний захист;

–       встановлення посадових окладів та надбавок відповідно до законодавства України.

За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та співробітники Коледжу у встановленому порядку можуть бути заохочені:

–       представленням до державних нагород;

–       присвоєнням почесних звань;

–       відзначенням державними преміями, преміями і грамотами облдержадміністрації, дирекції Коледжу;

–       іншими видами морального і матеріального заохочення.

Права та обов’язки працівників Коледжу, заступників директора, керівників структурних підрозділів визначаються законодавством України та посадовими інструкціями, які затверджуються директором Коледжу.

 

Розділ VІІІ. МАЙНО КОЛЕДЖУ

8.1. Майно Коледжу становить основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Коледжу.

8.2.Майно Коледжу є спільною (комунальною) власністю територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і закріплюється за нею на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Коледж володіє, користується зазначеним майном та розпоряджається ним в межах, встановлених Власником, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

8.3. Джерелами формування майна Коледжу є:

–       майно, передане їй Засновником;

–       фінансування з обласного бюджету;

–       капітальні вкладення і дотації з бюджету;

–       кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляду безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

–       придбання та приймання майна іншого підприємства, організації.

8.4. Відчуження майна, що є комунальною власністю і закріплене за Коледжем, здійснюється за погодженням з Управлінням культури Полтавської облдержадміністрації, за рішенням Засновника, у порядку, що встановлений законодавством.

         8.5. Коледж може здавати в оренду іншим закладам, підприємствам, громадянам – суб’єктам підприємницької діяльності вільні площі у будівлях, що тимчасово не використовуються в навчально-виховному процесі, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому  належать, а також списувати їх з балансу відповідно до чинного законодавства України за погодженням з Управлінням культури Полтавської обласної державної адміністрації та з дозволу Управління майном обласної ради.

8.6. Коледж здійснює володіння і користування земельною ділянкою та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності і чинного законодавства.

8.7. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Коледжу в порядку, визначеному чинним законодавством.

8.8. Коледж за рахунок виділених коштів може придбавати, орендувати необхідне обладнання та матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, закладу, організації, приватних осіб з  оплатою у відповідності до чинного законодавства.

8.9. Коледж зобов’язаний ефективно використовувати наявну матеріальну базу і забезпечувати її постійним поновленням, створюючи необхідні умови для плідної роботи, праці, побуту і відпочинку студентів і всіх працівників. Функції контролю за ефективністю використання і зберігання майна, яке закріплене за училищем, здійснює Засновник або уповноважений ним орган.

Розділ ІХ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОЛЕДЖУ

 9.1. Коледж працює у відповідності до Статуту. Статут затверджується управлінням майном обласної ради.

9.2. Коледж має право:

–       користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих навчальних закладів ;

–       здійснювати збір, обробку, використання, зберігання персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних»;

–       визначати режим роботи і правила внутрішнього розпорядку;

–       визначати зміст освіти відповідно до державних стандартів, освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм для вищих навчальних закладів першого рівня акредитації;

–       визначати форми і методи здійснення навчально-виховного процесу відповідно ліцензованої діяльності;

–       готувати фахівців за державним замовленням та договорами з фізичними та юридичними особами;

–       формувати контингент студентів у межах ліцензованого обсягу, які навчаються за кошти державного бюджету, кошти юридичних та фізичних осіб за умови обов’язкового виконання державного замовлення;

–       розвивати власну соціальну базу, мережу спортивних, оздоровчих,  культурних об’єктів;

–       здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

–       створювати комплекси, центри та інші об’єднання, в тому числі з підприємствами, установами і громадськими організаціями, відповідно до чинного законодавства;

–       здійснювати міжнародне співробітництво, укладати  договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними  закладами іноземних  держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства, за погодженням з Управлінням культури Полтавської обласної державної адміністрації;

–       надавати  платні послуги у відповідності до встановленого законодавством переліку;

–        здавати в оренду будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо;

–       отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ, організацій (в тому числі благодійних) та фізичних осіб;

–       розвивати власну соціальну побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних закладів;

–       здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонти основних фондів на умовах підряду або господарським способом;

–       спрямувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів, а також на соціальну підтримку педагогічних та інших категорій працівників та студентів Коледжу.

–       мати власну символіку: прапор, емблему, гімн, форма, зміст і розмір яких не суперечать Конституції України.

9.4. Обов’язки Коледжу:

–       забезпечення державних стандартів освіти, дотримання норм чинного законодавства у галузі освіти;

–        виконання державного(регіонального) замовлення і зобов’язань за договорами з юридичними і фізичними особами;

–       дотримання фінансової дисципліни, правил ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

–       створювати належні умови організації навчально-виховного процесу для студентів, високопродуктивної праці для всіх категорій працівників,    забезпечення дотримання  законодавства про працю,   правил та норм охорони праці, безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

–       забезпечувати економного і раціонального використання фінансових та матеріальних ресурсів;

–       виконання норм та вимог щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення  екологічної безпеки відповідно до законодавства.

Коледж забезпечує належне збереження основних фондів (у разі потреби ­− їх капітальний ремонт), веде оперативну діяльність, спрямовану на матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.

Коледж забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови та дотримання екологічних вимог відповідно до чинного законодавства.

9.5.   Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються   відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.

Коледж  здійснює  бухгалтерський  облік та статистичну звітність    згідно з чинним законодавством України.

Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

Розділ Х. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ І

САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

10.1. Безпосереднє керівництво Коледжем здійснює його директор.Призначення директора здійснюється рішенням Полтавської обласної ради шляхом укладення з ним контракту. У період між пленарними засіданнями звільнення директора та призначення виконуючого обов’язки директора здійснюється за розпорядженням голови Полтавської обласної ради.

10.2. Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень:

–       несе повну відповідальність за стан та діяльність Коледжу;

–       вирішує питання діяльності навчального закладу, затверджує його структуру;

–       видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Коледжу;

–       представляє Коледж в державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед Засновником;

–       є розпорядником майна і коштів;

–       виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

–       приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

–       забезпечує охорону праці, пожежну безпеку, дотримання законності та порядку;

–       визначає функціональні обов’язки працівників;

–       формує контингент осіб, які навчаються в Коледжі;

–       контролює виконання навчальних планів і програм;

–       відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в Коледжі;

–       контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

–       забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

–       здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Коледжу;

–       забезпечує ведення діловодства та архівної справи відповідно до законодавства України;

–       разом із профспілковими організаціями подає на затвердження загальними зборами трудового колективу Коледжу Правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх.

Директор Коледжу відповідає за провадження освітньої діяльності в Коледжі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан збереження будівель та іншого майна.

Директор Коледжу щорічно звітує перед Полтавською обласною радою, Управлінням культури Полтавської облдержадміністрації та загальними зборами трудового колективу.

Директор Коледжу може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.

10.2. Управління Коледжем здійснюється на основі принципів:

–       автономії та самоврядування;

–       розмежування прав, повноважень та відповідальності Засновника та уповноваженого нею органу, органів управління вищою освітою, керівництва Коледжу та його  структурних підрозділів;

–       поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

–       незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

10.3. Автономія та самоврядування Коледжу реалізується відповідно до законодавства і передбачає право:

–       самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

–       приймати на роботу педагогічних та інших працівників;

–       надавати додаткові освітні послуги, передбачені чинним законодавством, в тому числі і на платній основі;

–       здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

–       на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

–       брати участь у роботі міжнародних організацій, за погодженням з Управлінням культури Полтавської обласної державної адміністрації;

–       звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у проектах щодо їх удосконалення;

–       користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

10.4. Для вирішення поточних питань діяльності Коледжу відповідно до даного Статуту директор створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.

Робочі органи Коледжу:

–       адміністративна рада;

–       атестаційна комісія;

–       приймальна комісія.

Дорадчими органами Коледжу є педагогічна рада, методична рада.

Педагогічну раду очолює директор Коледжу.

До складу педагогічної ради входять заступники директора, завідувач відділенням, завідувач бібліотеки, голови предметно-циклових (предметних) комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер.

Положення про адміністративну, педагогічну, методичну ради затверджуються Наказом директора Коледжу.

10.5. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є загальні збори  трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше як один раз на рік.

10.6. Основними завданнями загальних зборів трудового колективу є:

–       вносити подання Управлінню культури Полтавської облдержадміністрації про дострокове звільнення директора Коледжу;

–       щорічно заслуховувати звіт директора Коледжу та оцінювати його діяльність;

–       обирати комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

–       затверджувати Правила внутрішнього розпорядку Коледжу;

–       затверджувати Положення про органи студентського самоврядування;

–       розглядати проект колективного договору і уповноважувати профспілковий комітет підписувати договір від імені колективу Коледжу;

–       розглядати інші питання діяльності Коледжу.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів, при обов’язковій присутності на зборах не менше двох третин педагогічних працівників.

10.7. У Коледжі створюються і діють органи студентського самоврядування у формі старостату, студентської ради, ради гуртожитку.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

10.8. Вищим органом студентського самоврядування Коледжу є загальні збори студентів, які скликаються не рідше, ніж один раз на рік.

Загальні збори студентів:

–       ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

–       обирають виконавчий орган студентського самоврядування та заслуховують його звіти;

–       визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування;

10.9. Основними завданнями органів студентського самоврядування Коледжу є:

–       забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;

–       забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

–       сприяння навчальній, пошуковій та творчій діяльності студентів;

–       сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

–       сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

–       організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів та молодіжними організаціями;

–       сприяння працевлаштуванню випускників;

–       участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

 

Розділ ХІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНОСТЬ КОЛЕДЖУ

 11.1. Фінансування і матеріальне забезпечення Коледжу здійснюється за рахунок обласного бюджету безпосередньо через Управління культури облдержадміністрації.

Коледж має кошторис, який затверджується Управлінням культури облдержадміністрації.

11.2. Господарська і фінансова діяльність Коледжу передбачає поєднання галузевого фінансування та позабюджетних надходжень, передбачених цим Статутом. До додаткових джерел фінансування відносяться:

–       плата за послуги, передбачені чинним законодавством, що надаються згідно з функціональними повноваженнями: надання освітніх та додаткових освітніх послуг, за підготовку і перепідготовку кадрів, інші форми освітньої діяльності;

–       добровільні грошові внески;

–       надходження від господарської діяльності;

–       плата від здачі в оренду приміщень, обладнання;

–       кошти, які отримуються для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій, фізичних осіб, інших бюджетних установ;

–       інші доходи згідно з чинним законодавством.

–       При надходженні коштів з інших джерел бюджетне фінансування не зменшується.

11.3. Коледж самостійно розробляє структуру управління, штати і затверджує їх в установленому порядку.

11.4. Кошти обласного бюджету формують загальний фонд.

11.5. Кошти загального та спеціального фонду використовуються згідно з

затвердженим Управлінням культури  обласної державної адміністрації кошторисом і спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями, на господарське утримання, придбання обладнання, будівництво, капітальний ремонт та інші видатки, необхідні для виконання договірних зобов’язань з юридичними і фізичними особами.

11.6.  Стипендіальний фонд Коледжу використовується відповідно до діючого законодавства.

11.7. Оплата праці в Коледжі здійснюється згідно з чинним законодавством, зокрема, згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України «Про  вищу освіту», за схемами посадових окладів і тарифними ставками, розрядами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України , Міністерством освіти і науки України, договорами цивільно-правового порядку та Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом Коледжу.

11.8. Форми та системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Коледжу, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати визначається відповідно до чинного законодавства.

11.9. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що передаються безкоштовно Коледжу у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань від юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, і направляються для здійснення освітньої, виховної діяльності Коледжу та інших соціальних потреб не вважаються прибутком і не оподатковуються.

11.10. Доходи (прибутки) Коледжу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Коледжу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

11.11. Коледж не наділений правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини між Засновником, працівниками (крім оплати їхньої праці та нарахування єдиного соціального внеску), органом управління та іншими, пов’язаними з ним особами.

11.12. Коледж має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами, за погодженням з Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації.

  1. 13 Діловодство Коледжу організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти і науки України порядку .

 

Розділ ХІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

12.1. За погодженням з Управлінням культури Полтавської обласної державної адміністрації за наявності належного культурно-мистецького, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення: коштів державних і приватних підприємств, громадських організацій, батьків, окремих фізичних осіб, міжнародних освітніх урядових і неурядових організацій, фондів і програм, благодійних організацій власних фінансових коштів, Коледж має право проводити міжнародний студентський та педагогічний обмін у рамках освітніх, мистецьких програм, проектів, встановлювати, відповідно до законодавства, прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

12.2.Коледж має право укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими, культурно-мистецькими  установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, а також вступати до міжнародних організацій, брати участь у  міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах відповідно до чинного законодавства.

Участь студентів, викладачів у міжнародних програмах, проектах, студентських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства України за погодженням з Управлінням культури Полтавської обласної державної адміністрації.

 

Розділ ХІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОЛЕДЖУ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

 13.1.Контроль за забезпеченням акредитованих Коледжем державних стандартів освіти здійснюється відповідними структурними підрозділами органів державної виконавчої влади.

13.2.Основною формою контролю за діяльністю Коледжу є акредитація, що проводиться не рідше одного разу на п’ять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

13.3. У період між акредитацією проводяться перевірки (інспектування) Коледжу з питань пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються органами управління відповідно до чинного законодавства.

13.4.Зміст, форми і періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються Засновником Коледжу відповідно до чинного законодавства.

13.5 Звітність про діяльність Коледжу встановлюється відповідно до законодавства.

 

Розділ ХІV. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 У відповідності з чинним законодавством України у Коледжі ведеться військовий облік та здійснюються заходи з цивільного захисту.

 

Розділ ХV. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕДЖУ

 15.1. Припинення діяльності Коледжу здійснюється шляхом його  реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

15.2. Припинення діяльності Коледжу здійснюється за рішенням Засновника за участю трудового колективу або за рішенням суду, згідно з чинним законодавством України.

15.3. При реорганізації Коледжу уся сукупність майна, прав та обов’язків Коледжу переходить до її правонаступників.

15.4. Припинення  Коледжу здійснюється комісією з припинення (ліквідаційною чи комісією з реорганізації), яка призначається Засновником або уповноваженим ним органом.

До складу комісії з припинення  входять представники Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації та управління майном обласної ради.

15.5. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження по управлінню справами Коледжу.

Комісія з припинення складає ліквідаційний баланс (передавальний акт, розподільчий баланс) та подає його на затвердження Засновнику або уповноваженому ним органу.

15.6. Порядок і строки припинення Коледжу, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами визначаються Засновником чи уповноваженим ним органом, згідно з законодавством.

15.7. У разі припинення діяльності Коледжу(у результаті його ліквідації, злиття, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність Коледжу.

15.8. При припиненні діяльності Коледжу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до трудового законодавства України.

15.9. Коледж є таким, що припинився, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

 

Розділ ХVІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

КОЛЕДЖУ

 16.1. Зміни  до Статуту Коледжу вносяться шляхом викладення його в новій редакції за поданням Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації та затверджуються управління майном обласної ради.

16.2. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.

Статут остання стор.

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу